Nett og nettleie

Bil Tinn Energi i skog.

Leverandørbytte

Ved leverandørbytte av kraft vil du fortsatt få regning på nettleien fra din lokale netteier, men du står fritt til å velge den kraftleverandøren du ønsker.

Leveringskvalitet

Tinn Energi Nett gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre.

Standard avtaler

Standardavtale for nettleie for private og for bedrifter m.v. kan lastes ned her.

Anleggsbidrag

Tinn Energi kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye eller eksisterende nettilknytninger.

Tilknytning til nett

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Plusskundeordningen

En plusskunde produserer til tider mer strøm enn kunden klarer å forbruke. Vi ønsker å bidra til god utvikling innen dette området.

Priser nettleie

Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg.

Kompensasjon for strømavbrudd

Nettkunder kan kreve å få utbetalt kompensasjon fra Tinn Energi Nett ved svært langvarige strømbrudd, det vil si avbrudd som varer over 12 timer.

Det norske overføringsnettet: Sentral-, regional- og fordelingsnettene

Alle som bruker elektrisitet er knyttet til det norske overføringsnettet.

Dette nettet består av linjer og komponenter på flere nivåer:

Sentralnettet
Regionalnettet
Fordelingsnettet

Sentralnettet

På et overordnet nivå finner vi Sentralnettet som i hovedsak er eid og drevet av Statnett. Dette nettet har høy overføringskapasitet og har to viktige formål:

  1. Det knytter alle forbrukerene til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes.
  2. Det knytter også Norge til utlandet, slik at vi kan importere kraft når det er mangel på kraft i Norge, og eksportere kraft når det er overskudd på kraft i Norge.

Regionalnettet

På nivået under sentralnettet finner vi Regionalnettet. Dette er også nett med høy overføringskapasitet, men som bare dekker en region. Regionalnettet sin oppgave er å overføre større mengder kraft regionalt, inn og ut fra sentralnettet og ut til de lokale nettselskapene.

Fordelingsnettet

På det laveste nivået, Fordelingsnettet, blir kraften fordelt ut til de enkelte husholdningene og til offentlige og private verksomheter.

Som forbruker mottar du regning for overføring av elektrisk kraft fra ditt lokale fordelingsnett som eies av Tinn Energi Nett. Tinn Energi Nett har da også tatt med sin del av kostnadene for transport av kraft i sentralnettet og i det regionalnettet vi er koblet til.

Selv om du kan velge hvem du vil kjøpe strøm fra, har Tinn Energi Nett godkjent monopol på å overføre strømmen til deg. For å være sikker på at Tinn Energi Nett ikke tar seg for godt betalt for nettleien, regulerer NVE netteierene sine inntekter ned til et akseptabelt nivå.

Nettleien i Tinn Energi – hvilke ulike elementer består den av?

Nettleien bestemmes av myndighetene. Ulike vedlikeholdsbehov og terrengutfordringer gjør at nettleia varierer mellom fylkene og landsdelene. Tinn Energi har et stort og vidstrakt nettområde og e-verket er opptatt av å holde nettleia, til enhver tid, så lav og konkurransedyktig som mulig, til det beste for våre kunder.

Fastledd og energiledd

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte.

Styrt av myndighetene

Det er myndighetene, gjennom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som setter rammene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene. I praksis betyr det normalt at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse. De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Alle som er tilknyttet Tinn Energi AS sitt nett må betale nettleie, uavhengig av hvilken kraftleverandør (strømleverandør) du har. Tinn Energi er opptatt av å ha så lav og konkurransedyktig nettleie som mulig til enhver tid.

Vanlige spørsmål om nettleie

Under finner du de vanligste spørsmålene vi får om nettleie. Finner du ikke svar på dine spørsmål kan du gå inn på NVE sine sider her.

Hvorfor er det både et fastbeløp og en forbruksavhengig del i nettleien?
Hva er nettleie?
Hvem betemmer hva jeg skal betale i nettleie?
Kan jeg skifte kraftleverandør og slippe nettleie på den måten?
Hvorfor får jeg regning fra Tinn Energi AS når jeg kjøper kraft fra annen leverandør?
Hvilke regler gjelder mellom meg og nettselskapet mitt?

Hvorfor er det både et fastbeløp og en forbruksavhengig del i nettleien?

NVE stiller formelle krav til at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og en forbruksavhengig del, og dette må Tinn Energi følge.

Fordi kostnadene i nettet i liten grad er koplet til forbruket, er det naturlig at en del av nettleien er fast. Samtidig bruker staten nettleien til å ta inn avgifter som er knyttet til forbruket.

Nettleien er derfor delt inn i et fastbeløp som er uavhengig av forbruk og et beløp knyttet til strømforbruk (pris pr. kilowattime). Den forbruksavhengige delen er nettleie pr. kWh du bruker, men det er ikke betaling for selve strømmen. Det er kun betaling for transport av strømmen.

Hva er nettleie?

Du betaler nettleie for å være tilknyttet strømnettet, og den skal dekke kostnadene med å få strømmen trygt hjem til deg. Det inkluderer utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet, samt beredskap døgnet rundt.

Hele 55% av nettleien består av offentlige avgifter. Blandt annet tar staten forbrukeravgift (11,21 øre for 2011), avgift til energifondet (1 øre til Enova i 2011) og 25 % i merverdiavgift (moms).

Forbrukeravgiften ble flyttet fra strømleverandør til nettselskapet fra og med 2004.

Hvem betemmer hva jeg skal betale i nettleie?

Det er myndighetene – gjennom Norges Vassdrags – og Energidirektorat (NVE) – som bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt kan være. De kontrollerer også at nettselskapene ikke tar inn mer nettleie enn det de har lov til.

NVE har beskrevet prinsipper for hvordan nettleien skal fastsettes. Nettselskapene velger selv utforming av nettleien.

Kan jeg skifte kraftleverandør og slippe nettleie på den måten?

Nei, nettleie må du betale til det lokale nettselskapet dit, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.

Når du betaler nettleie, er du tilknyttet strømnettet. Du kan kjøpe strøm hvor du vil i hele Norge, og vi i nettselskapet sørger for at strømmen kommer frem til ditt anlegg.

Hvorfor får jeg regning fra Tinn Energi AS når jeg kjøper kraft fra annen leverandør?

Alle som bor i Tinn Energi AS sitt nettområde betaler nettleie til Tinn Energi AS. Nettselskapene har monopol på å overføre kraften i sitt område, og du kan ikke velge et annet nettselskap.

Hvis du har valgt en annen kraftleverandør enn Tinn Energi AS, vil du få en regning på kraft i fra din kraftleverandør, og en regning på nettleie fra oss.

Hvilke regler gjelder mellom meg og nettselskapet mitt?

For å få levert strøm må man inngå en nettleieavtale med det nettselskapet som leverer i området der man bor. Denne avtalen har ofte allerede blitt inngått av tidligere eiere av eiendommen, og tas da over av ny eier ved eierskifte.

Det er vilkårene i nettleieavtalen som bestemmer hvilke regler som gjelder mellom deg og nettselskapet. I tillegg må nettselskapet selvsagt oppfylle krav som myndighetene har stilt i lover og forskrifter.
Nettselskapene bruker de samme vilkårene for alle forbrukerkundene sine (standardvilkår). De aller fleste selskapene bruker vilkår som Forbrukerombudet har forhandlet frem med bransjen. På denne måten har man forsøkt å sikre at vilkårene er rimelige og rettferdige.

Vilkårene som nettselskapet ditt bruker kan du få utlevert ved å henvende deg til dem eller lese på hjemmesidenes deres. Standardvilkårene som bransjen ved Energi Norge; og Forbrukerombudet har forhandlet frem.

Standardavtalen kan du lese her (.pdf).

Ved tvister knyttet til standard nettleieavtale, kan disse bringes inn for Elklagenemda. Les mer på Elklagenemda sine sider.

Meny